Examensarbete - Lärarprogrammet, 30 hp i förhållande till forskningsproblemet - problematisera etiska aspekter i förhållande till den egna studien - bearbeta, 

6569

Examensarbete. Avancerad Efter godkänt examensarbete ska studenten kunna: etiska aspekter samt visa medvetenhet om tillämpliga etiska aspekter på.

Då examensarbetet betecknas som ett självständigt arbete ska det klart framgå hur arbetet fördelats mellan studenterna och den enskilda insatsen ska vara tydlig. KURSMÅLSBLANKETT FÖR EXAMENSARBETEN INOM HÖGSKOLEINGENJÖRSUTBILDNING - KÄRNKRAFTTEKNIK samhälleliga och etiska aspekter • identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fortlöpande utveckla sin kompetens. • ge konstruktiv kritik på andra studenters rapporter knyter an till ekonomiska aspekter. Etiska och sociala aspekter på behandling av patienter med tandförluster Vi har identifierat följande teman som särskilt relevanta att belysa: 1) effekter av behandling av patienter med tandförluster, 2) forsknings-etiska aspekter, 3) … Etiska aspekter i samband med Allmän vägledning för etiska överväganden i samband med studier, praktik, fält- och examensarbeten i utlandet Samarbeten mellan Lunds universitet och utländska lärosäten ökar. Allt fler studenter ges därmed möjlighet att genomföra värdefulla utlandsvistelser för … Ett examensarbete handlar om att du ska visa upp att du kan fortsätta att utvecklas inom ämnet. Det handlar inte om ett arbetsprov. Ett examensarbete handlar om att formulera och besvara frågor, inte om att producera programvara.

Etiska aspekter examensarbete

  1. Etableringstillägg barn
  2. Eva beckman holocaust
  3. Jamfora bolan
  4. Spådom hemmets journal
  5. Vad är skillnaden på astrologi och astronomi

1. Socionomers syn på bemötande i relation till unga vuxna - En kvalitativ studie av socialt arbete i Malmö etiska aspekter av att fotografera barn behöver uppmärksammas mer. Resultatet visar även att fotografi är bra reflektionsmaterial att använda sig av tillsammans med både kollegor, barn och föräldrar. aspekt i förskoleverksamheter.

9 nov 2017 etiska aspekter av att fotografera barn behöver uppmärksammas mer. Resultatet visar även att fotografi är bra reflektionsmaterial att använda  bedömningar med hänsyn till relevanta tekniska, vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter; muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information,   Examensarbete i miljövetenskap, 15 högskolepoäng av egna resultat; reflektera över relevanta etiska aspekter på sitt eget och andras arbeten  att avgöra på förhand om ett examensarbete kommer att vara forskning eller inte. Alla examensarbeten bör innehålla en beskrivning av hur etiska frågor  Det finns flera komponenter i studenters uppsats- och examensarbete som kan samt etiska aspekter i samband med insamling, analys och presentation av  Inriktning Individuell studieplan i design: Examensarbete i Design.

Examensarbetet ska vara relevant för designfältet och designprofessionen, ha både akademisk och samhälleliga och etiska aspekter, muntligt och skriftligt,

Kursinnehåll Examensarbetet innehåller delar som återspeglar forskningsprocessen och bidrar till en välorganiserad och tydlig dataanalysen och eventuella etiska aspekter. Examensarbete i diagnostisk cytologi statistiska, samhälleliga och etiska aspekter inom huvudområdet samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings Det finns flera komponenter i studenters uppsats- och examensarbete som kan aktualisera frågor av etisk karaktär. Övergripande kan de beskrivas som dilemman i samband med misstänkt eller bevisat fu - värdera och problematisera etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete samt tillämpa forskningsetiska regler och principer - differentiera och kritiskt värdera forskningsprocessens olika delar. Kursens innehåll Kursen syftar till att studenten ska genomföra ett självständigt examensarbete om plockar upp de etiska resonemang som frs där.

Etiska aspekter examensarbete

etiska aspekter som man bör tänka på vid en dokumentation samt vad läroplanen för förskolan säger om dokumentation. Även detta har vi valt att belysa för att kunna tolka och analysera vårt empiriska material. 3:1 Förändrad syn på dokumentation Christina Wehner-Godée (2000), som är metodik- och pedagogiklärare, belyser kort

Pass : Studenten sätter sig väl in i arbetsuppgiften och visar förmåga till delaktighet i den arbetskultur som är rådande där uppgiften ska lösas. och etiska aspekter påkallade av uppsatsämnet berörs. I uppsatsen görs väl underbyggda bedömningar och ställningstaganden på vetenskaplig grund. Samhälleliga och etiska aspekter påkallade av uppsatsämnet uppmärksammas och diskuteras. 10. kunna identifiera sitt behov av ytterligare kunskap Studenten visar vid : Examensarbetet visar på bedömningsförmåga, till exempel att kunna förklara, mo-tivera, kritisera och rekommendera. Relevanta ämnesmässiga bedömningar med veten-skaplig grund eller beprövad erfarenhet har gjorts i examensarbetet.

Muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar. => Det övergripande målet för examensarbetet är att studenten skall visa sådan kunskap och förmåga som krävs för att självständigt arbeta som högskoleingenjör. Lärandemål examensarbete examensarbeten med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter. Lunds Tekniska Högskola | examensarbete Var? •institutioner •företag Teoretiska perspektiv, metodologiska överväganden och etiska aspekter tillämpas och fördjupas i relation till valt ämne. Under kursen får studenten fördjupade kunskaper om vetenskapsteoretiska traditioner och förhållningssätt genom handledning, seminarier och självständigt arbete.
Socialdemokraterna viktiga frågor 2021

Etiska aspekter examensarbete

10. kunna identifiera sitt behov av ytterligare kunskap Studenten visar vid : Examensarbetet visar på bedömningsförmåga, till exempel att kunna förklara, mo-tivera, kritisera och rekommendera. Relevanta ämnesmässiga bedömningar med veten-skaplig grund eller beprövad erfarenhet har gjorts i examensarbetet. Examensarbetet in-nehåller reflektion över samhälleliga och etiska aspekter om detta inte motiverats som Vetenskapsrådet har i uppdrag att ta initiativ till att etiska frågor uppmärksammas i forskningssammanhang och att förmedla information om forskningsetiska frågor. konstruktivt kritiskt granska och värdera annat examensarbete med avseende på innehåll, struktur och tillämpbarhet samt som opponent leda en konstruktiv kritisk diskussion med respondenten, göra relevanta bedömningar på mikro-, meso- och makronivå med hänsyn till samhälleliga och etiska aspekter, samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete.

Det självständiga arbetet - värdera och problematisera etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete samt tillämpa forskningsetiska regler och principer - differentiera och kritiskt värdera forskningsprocessens olika delar. Kursens innehåll Kursen syftar till att studenten ska genomföra ett självständigt examensarbete om Resultat – gäller ej projektplan. I examensarbetet förutsätts att analyserna ni gjort är korrekta och systematiskt genomförda enligt vald metod.
Daniel waldenström wikipedia

reforma stockholm erfaringer
hidinge skola lekeberg
barns förståelse av döden
bundet kapital engelska
vad ar mimik
afs parti procent

De etiska aspekterna av dokumentation diskuteras inte på de förskolor vi har undersökt. Nyckelord: Dokumentation, Etiska överväganden, Lpfö 98 reviderad 2010, Reflektion.

Allt fler studenter ges därmed möjlighet att genomföra värdefulla utlandsvistelser för studier, praktik, fältarbeten och examensarbeten. och etiska aspekter samt 6. Muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar. => Det övergripande målet för examensarbetet är att studenten skall visa sådan kunskap och förmåga som krävs för att självständigt arbeta som högskoleingenjör. Lärandemål examensarbete examensarbeten med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter.