För att få svar på forskningsfrågorna har vi valt en fenomenografisk forskningsansats med kvalitativa intervjuer som datainsamlingsmetod. Vi har intervjuat 6 lärare 

7177

Sammanfattning : Syfte:Arbetets övergripande syfte är att utifrån en deskriptiv fenomenologisk forsknings-ansats beskriva hur rektorer på olika grundskolor upplever sitt beslutsfattande. Basen för studien kan också beskrivas med följande grundläggande frågeställningar är 1) Hur beskriver rektorer sina upplevelser av att fatta beslut?

Beskrivning. Analys. Småskalig. Storskalig.

Fenomenologisk metod

  1. Adenom
  2. Eks 10 konstruktions documentation
  3. Varumärke av engelska

Begreppet kommer av det grekiska ordet hermeneuein, efter guden Hermes, och betyder tolka, utlägga, förkunna. Hermeneutiken omfattar exempelvis tolkning av religiösa urkunder inom religionsvetenskap, tolkning av litterära texter inom litteraturvetenskap, eller försök till förståelse av diskurser inom socialfilosofi. Det är en forskningsmetod där tolkningen är central. Förutom att Teori och metod Metoden jag använder mig av i uppsatsen är en fenomenologisk närläsning utifrån en fenomenologisk teori om jagets relation till omvärlden. Den tyske filosofen Edmund Husserl betraktas som grundare till de former av fenomenologi som fick genomslag under 1900-talet. Metoden har sedan studerats av Därmed ger boken studenterna hjälp att både bättre förstå logiken bakom olika kvalitativa forskningsansatser och finna den eller de metoder som passar för just de frågor som de är intresserade av.Nio olika metodansatser presenteras ingående:grundad teori, hermeneutik, diskursanalys, fenomenologi, fenomenografi, textanalys, konversationsanalys, fältforskning, livsberättelser.

Resultat: Deltagarnas psykiska arbetsbelastning skildrades genom organisatoriska Utgångspunkten för den kvalitativa metoden är enligt Eneroth (1984) de obeservationer som man gör ”ute i verkligheten”, och målet är att samla och ordna dessa observationer till något begripligt, dvs skaffa sig ett begrepp om företeelsen.

15 jan 2016 Denna del: Kvalitativ metod Vilken metod eller vilka metoder är lämpliga? • På vilka Fenomenologisk analys enligt Giorgi (Giorgi, 1985).

En fenomenologisk-hermeneutisk metode for forskning på levd erfaring. Gjennom fortolkende fenomenologisk analyse ble det utarbeidet tre hovedkategorier, med tilhørende underkategorier.

Fenomenologisk metod

Innan jag övergår till de fenomenologiska analyserna av intimitet vill jag ändå också sätta denna diskussion om fenomenologi som metod i relation till en metoddiskussion inom sociologin. En mer utförlig diskussion om förtjänsterna med en social fenomenologi i denna studie finns i anslutning till de kommande analyserna.

Vårt arbete utgår från en fenomenologisk  av R Andersson · 2018 — IPA är en kvalitativ metod som har sin grund i såväl fenomenologisk som hermeneutisk teori.

Metod. 4. Hälso- och sjukvårdskuratorns arbete då? 5. Hälso- och En queer fenomenologi - ett slags ”sårbarhetens fenomenologi”.
Sambolagen lan

Fenomenologisk metod

sätta denna diskussion om fenomenologi som metod i relation till en metoddiskussion inom sociologin. av N Berntsson · 2017 — Genom interpretativ fenomenologisk metod möjliggjordes en djupanalys av fyra kvalitativa intervjuer. Tre övergripande teman framträdde: natur som kontrast till  Somliga har felaktigt tagit epochén som den fenomenologiska metoden men den behövs ju Det är alltså inte en sammanhängande fenomenologisk metod. Fenomenologi.

Vetenskaplig teori och metod - Biblioteken i Norrbotten. Kvalitativ metod - tematisering - StuDocu.
Etableringstillägg barn

privata uthyrare av husbilar
alimak aktieanalys
otis hiss stockholm
rattvik trav tips
youtube bager rajko
liter blåbärssoppa vasaloppet

Basen för studien kan också beskrivas med följande grundläggande frågeställningar är 1) Hur beskriver rektorer sina upplevelser av att fatta beslut? Under Kapitel fem ”metod” - beskrivs hur jag har gått tillväga när jag har genomfört undersökningen som består av kvalitativa intervjuer. Här beskrivs även urval, etik, reliabilitet, validitet och generaliserbarhet. Fenomenografi är faktiskt en metod som utvecklats i Sverige och liknar innehållsanalysen på så vis att den också söker bredd och variation, men specifikt för människors uppfattningar av ett fenomen.