Sameskolstyrelsens arbete har allvarliga brister – nu vill Riksrevisionen flytta ansvaret för sameskolan. Sameskolstyrelsen har flera allvarliga brister i sin.

5458

Riksrevisionen granskar automatiserat beslutsfattande i statsför- Sameskolstyrelsen fortsatt får äga frågan om vilka elever som ska tas.

Vi reviderer statsregnskabet og regnskaber for offentligt finansierede virksomheder og efterprøver, om offentlige midler anvendes lovligt og effektivt. Stora brister hos Sameskolstyrelsen Det finns stora brister i Sameskolstyrelsens verksamhet, visar en ny granskningsrapport. Riksrevisionen föreslår att ansvaret för myndigheten flyttas till Sameskolstyrelsen ska, i årsredovisningen, redovisa åtgärder med anledning av de brister som Ekonomistyrningsverket och Riksrevisionen påtalat i sina rapporter till Sameskolstyrelsen. Myndigheten ska i årsredovisningen även redovisa vilka åtgärder som har vidtagits eller planeras att vidtas i syfte att förbättra myndighetens interna styrning och kontroll. Riksrevisionens övergripande bedömning är att måluppfyllelsen för de statliga insatserna för samisk utbildning som genomförs av myndigheten Sameskolstyrelsen i flera avseenden är låg. Den låga måluppfyllelsen beror enligt Riksrevisionen på brister både i myndighetens arbete och i regeringens styrning av myndigheten. Riksrevisionen riktar omfattande kritik mot Sameskolstyrelsen genom att bland annat reservera sig på två punkter i revisionsberättelsen.

Riksrevisionen sameskolstyrelsen

  1. Levande föda valdemarsvik
  2. Workshop estetiska lärprocesser

Granskningen visar bland annat att flera mål med verksamheten inte nås, till exempel när det gäller läromedelsproduktionen. Dessutom genomför Sameskolstyrelsen några av sina uppgifter bristfälligt. Syftet med granskningen har varit att bedöma i vilken utsträckning Sameskolstyrelsen genomför sina uppdrag och når sina mål, och hur myndigheten arbetar med att utveckla och bevara det samiska Riksrevisionen har sedan 2011 löpande granskat sameskolstyrelsen. Och något som varje år kritiseras är bristen på rutiner för utbetalningar, fakturering, upphandling och löner. I sin granskning av Sameskolstyrelsen har Riksrevisionen bjudit in samiska organisationer till samråd.

sjofartsverket.se. skatterattsnamnden.se. skatteverket.se.

66. Riksförbundet Romer i Europa. 67. Riksrevisionen. 68 Romska kulturcentret i Malmö. 69 Sameskolstyrelsen. 70 Sametinget. 71 Sáminuorra.

Riksrevisionens granskning av Sameskolstyrelsen visar stora brister i verksamheten. Kritiken består bland annat i att elever i sameskolan inte får tillgång till den utbildning de har rätt till. Riksrevisionen föreslår att ansvaret för myndigheten flyttas till Sametinget.

Riksrevisionen sameskolstyrelsen

Myndigheten leds av en nämnd på fem ledamöter, vilka utses av Sametinget och av en skolchef, vilken anställs av Sametinget på förslag av nämnden. 2017 riktade Riksrevisionen kritik mot Sameskolstyrelsen, som bedömdes inte klara av att nå uppsatta mål samt ha problem att klara de grundkrav som ställs på en svensk myndighet.

Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Riksrevisionen är en oberoende myndighet under riksdagen, med uppdrag att granska myndigheternas redovisning och den statliga verksamhetens effektivitet. Dessutom stöttar vi nationella revisionsorgan som en del av det svenska biståndet. Riksrevisionen rekommenderar Sameskolstyrelsen att fortsätta arbetet med att utveckla samt implementera skriftliga process- och rutinbeskrivningar för hantering av elevavgifter. Riksrevisionen rekommenderar vidare att myndigheten tillser att fakturering sker enligt det regelverk som styr elevavgifter. I granskningen av Sameskolstyrelsens årsredovisning har Riksrevisionen gjort iakttagelser som vi bedömt bör komma till myndighetsledningens kännedom.
Amf lanes auburn

Riksrevisionen sameskolstyrelsen

I granskningen av Sameskolstyrelsens årsredovisning har Riksrevisionen gjort iakttagelser som vi bedömt bör komma till myndighetsledningens kännedom. Myndigheten har brister i sin faktureringsprocess samt i avstämningsrutiner för elevavgifter. Detta riskerar att leda till att myndigheten går miste om intäkter. En annan konsekvens av bristerna är att myndigheten under våren 2017 Enligt Riksrevisionen är både regeringens styrning och myndighetens eget arbete orsaker till Sameskolstyrelsens låga måluppfyllelse. De långvariga och omfattande bristerna i myndighetens verksamhet tyder också på att Sameskolstyrelsen inte har tillräckliga förutsättningar för att genomföra sina uppgifter.

114 90 STOCKHOLM.
Libor hajek

www sol se
asperger dålig hygien
huben k1 2021
organofosfat nedir
st utbildning neurologi

4 nov 2020 Riksrevisionen. Ronneby kommun. Saco. Sala kommun. Sameskolstyrelsen. Sollefteå kommun. Specialpedagogiska skolmyndigheten.

sieps.se. sjofartsverket.se. skatterattsnamnden.se.