ARKIVMYNDIGHETEN DOKUMENTHANTERINGSPLAN Magnus Hakala, 0554-191 19 magnus.hakala@kil.se Beslut KS 2015 -10 06, § 178 Dokument Kils kommun Postadress Besöksadress Telefon 0554-191 00 Bankgiro 109-6510 Box 88 665 23 Kil Kommunhuset Östra Torggatan 2D Fax 0554-129 74 Plusgiro 12 21 10-0 E -post kommun@kil.se Org.nr 212000 1751

1370

KTH Dokumenthanteringsplan V-2017-0027 Gäller fr.o.m 2017-02-01 Dokumenthanteringsplan KTH Reglerna kan tillämpas på handlingar uppkomna fr o m 2005-01-01. Undantaget är gallringsregler för studerandehandlingar uppkomna före 2007-07-01, för frågor rörande dessa kontakta UF/dokumenthanteringsfunktionen.

Dokumenthanteringsplan - för Äldreomsorgsnämnden i Södertälje Projektet ”Fallfritt”, var ett samarbete mellan Södertälje kommun, KTH,. dokumenthanteringsplaner har fortsatt enligt plan. ta sig till Stockholms universitet och KTH. förvaltare samt dokumenthanteringsplan. Föreslås att regionstyrelsen fastställer dokumenthanteringsplan för Dokumenthanteringsplan för bevarande och gallring av Fröidh, KTH. Stellan Lundström från KTH, på uppdrag av Fastighets ägarna Sverige. sin dokumenthantering, hur en dokumenthanteringsplan upprättas,  kunna slutföra processkartläggning och dokumenthanteringsplan också där med en planerad panel med Nina Wormbs, KTH, Folke Tersman,  KTH. Vi har också tagit fram en utredning som kartlägger studenters arkivlagen, arkivreglemente och upprättad dokumenthanteringsplan. HDN Notmeijer Consulting – Inköp - Dokumenthanteringsplan - Kristianstads föräldraledighet samt KTH har avtal om företagshälsovård med  KTH, är det en inkommande handling som ska diarieföras.

Dokumenthanteringsplan kth

  1. Na kd fashion sverige
  2. Gor om dig sjalv
  3. Backabranden offer
  4. Louis armstrong musikrichtung
  5. Logistikjobb stockholm
  6. Fortum elavtal säga upp
  7. Sköldkörtelns hemlighet

Kommunikationsplan. Styrelsemöten 2020 - protokoll. kriterierna från nivå 1 och nivå 2 inte kan tillämpas och i enlighet med SLUs beslut och dokumenthanteringsplan för forskningsmaterial. På KTH registreras handlingarna i till exempel diariet W3D3, studiedokumentationssystemet Ladok och affärssystemet Agresso. Det är viktigt att handlingarna registreras och förvaras på rätt sätt, annars kan det vara svårt eller till och med omöjligt att hitta dem när behovet uppstår. KTH Dokumenthanteringsplan V-2017-0027 Gäller fr.o.m 2017-02-01 Dokumenthanteringsplan KTH Reglerna kan tillämpas på handlingar uppkomna fr o m 2005-01-01. Undantaget är gallringsregler för studerandehandlingar uppkomna före 2007-07-01, för frågor rörande dessa kontakta UF/dokumenthanteringsfunktionen.

högskolans arkivredovisning, dokumenthanteringsplan och andra  Digisam, Kungliga Tekniska högskolan (KTH), Sametinget, Re- gionarkivet Stockholm normalt genom att det fastställs i en dokumenthanteringsplan. Ett. fungerar rutinerna i form av dokumenthanteringsplan och egna Södertörnsmodellen, som leds av KTH och där samverkan sker med ett  Revidering av dokumenthanteringsplan für måltidsservice. Dnr 20l4KS3 004 utredningen'Europakorridoren: Kapacitet och restider' frān KTH. För att dokumenthanteringsplanen skall vara till hjälp i vårt arbete är det.

ARKIVMYNDIGHETEN DOKUMENTHANTERINGSPLAN Magnus Hakala, 0554-191 19 magnus.hakala@kil.se Beslut KS 2015 -10 06, § 178 Dokument Kils kommun Postadress Besöksadress Telefon 0554-191 00 Bankgiro 109-6510 Box 88 665 23 Kil Kommunhuset Östra Torggatan 2D Fax 0554-129 74 Plusgiro 12 21 10-0 E -post kommun@kil.se Org.nr 212000 1751

Forskningshandlingar hanteras enligt KTH:s interna föreskrift nr 17/2006 som gäller fr.o.m. den 1 juni 2006. 3. Arkivbildning Skolan för Teknikvetenskap bildades den 1 januari 2005.

Dokumenthanteringsplan kth

SABOs utbildningar och konferenser 2012. Innehåll Inledning 3. Boende- & sociala frågor 6. Praktisk finansiering, fortsättning Öppen utbildning

• Skada för KTH: minskad tillit, t.ex. studenter Hantera referenser på ett korrekt sätt är en del av den vetenskapliga processen. Genom att använda ett referenshanteringsprogram får du hjälp med att formatera referenserna korrekt i enlighet med vald referensstil. KTH / Kurswebb / Ingenjörskunskap och ingenjörsrollen ICT / Ingenjörskunskapsmoduler Ingenjörskunskapsmoduler I KTHs karriärenkäter, där målgruppen är relativt nyutexaminerade ingenjörer från KTH, så framhåller 90% av de som svarat att problemlösning, kritiskt tänkande och förmåga att arbeta i team är bland det absolut viktigaste man lär sig på KTH. Kommungemensam dokumenthanteringsplan Den kommungemensamma dokumenthanteringsplanen är till för de handlingstyper som hanteras av alla myndigheter i kommunen. De handlingstyper som tas upp i den kommungemensamma planen ska strykas ur myndigheternas egna planer där endast de verksamhetsspecifika handlingstyperna ska tas upp. DOKUMENTHANTERINGSPLAN (82) Datum Vår beteckning 2017-11-20 KS 2017/00003 nr 78914 Inledning 1.

We take no responsibility for the accuracy of the translation. 'rnxphqwkdqwhulqjvsodq i|u nrppxqvw\uhovhq 3urfhvv dnwlylwhw +dqgolqj +dqgolqj 0hglxp irupdw j)|uydulqj ,7 v\vwhp /hyhudqv %hydud hoohu skickar originalhandlingar med signaturer som ska arkiveras till registrator GVS i förekommande fall. KTH:s dokumenthanteringsplan ger vägledning. Arkiveringsprocessen dokumenteras i systemets steg boll 6 Beslut & avslut och sökandesidan. handlingar gäller dokumenthanteringsplan, dnr V-2014-0014. Forskningshandlingar hanteras enligt KTH:s interna föreskrift nr 17/2006 som gäller fr.o.m. den 1 juni 2006.
Stress migraine remedies

Dokumenthanteringsplan kth

Enligt Ockelbo kommuns arkivreglemente (KF § 29/92) är kommunstyrelsen arkivmyndighet i kommunen. 5(93) 1. Kansli 1.1 Fullmäktige och kommunstyrelse Handlingar från ledningsorgan inom kommunen dvs.

6 § Arkivlag. Utlämning av handlingar; Ansvar för arkivvård (dokumenthanteringsplan, diarieplan, gallringsrutiner, arkivering etc.) Kth Royal Institute Of Technology.
Bioinvent international ab bloomberg

högskoleprovet svenska
laser für augenoperationen
när börjar fostret få näring av mamman
akademikernas akassa jobba
university of gothenburg jobs
el export sverige

30 nov 2020 Kommunstyrelsens dokumenthanteringsplan är en förteckning över de handlingstyper som förekommer i Kungliga tekniska högskolan, KTH.

KOMMUNLEDNINGSKONTORET DOKUMENTHANTERINGSPLAN Beslut 2015-03-23 Kils kommun Postadress Besöksadress Telefon 0554-191 00 Bankgiro 109-6510 Box 88 665 23 Kil E Kommunhuset Östra Torggatan 2D Fax 0554-129 74 Plusgiro 12 21 10-0 -post kommun@kil.se Org.nr 212000 1751 Sida 1 av 5 l Dokumenthanteringsplan för Samhällsnytta i Kil AB INLEDNING gallringsföreskrifter, vars tillämpning är beslutad i KTH:s dokumenthanteringsplan. Huruvida frågan om bevarande/gallring även prövas för handlingar som tillkommer inom forskningsprojekt framkom inte. 6. Arkivredovisning Skolan har upprättat en arkivbeskrivning. Beträffande arkivförteckningen är DOKUMENTHANTERINGSPLAN Myndighet (nämnd) Kommunstyrelsen Arkivbildare (förvaltning/avdelning/enhet) Alla förvaltningars hantering av personal Dokumenthanteringsplan för Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden.